Obchodné podmienky

Dodávateľom tovarov, ktoré si môžete zakúpiť na danej web stránke, ako i prevádzkovateľom tohoto internetového obchodu je spoločnosť : Juraj V0lčko, market.sk, Budovatelska 2, 080 01 PREŠOV


Ako si objednať tovar :

Objednávky môžete uskutočňovať následovne:

- priamo cez internet
- prostredníctvom e-mailu (objednávku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: shop@market.skTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi a preto musíte mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
- telefonicky (na telefónnom čísle 0903 040 562 
- faxom (na faxové císlo +421(51) 773 21 42)
- písomne poštou, takéto objednávky prosím doručte na našu adresu:Juraj V0lčko, market.sk,
Budovatelska 2,
080 01 PREŠOV
Slovenská republika

a označte ich prosím heslom: Objednávka

Vo všetkých prípadoch musí Vaša objednávka obsahovať tieto náležitosti:

Identifikačné údaje zákazníka (kupujúceho), t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail a telefónne číslo.

Jednoznačné určenie predmetu plnenia, t.j. kód tovaru, presný názov tovaru, množstvo tovaru (počet objednaných kusov).

Presné miesto dodania tovaru.

Identifikačné údaje osoby, ktorá prevezme tovar, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, že tieto nie sú zhodné s údajmi zákazníka.

Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.

(Tieto informácie sú potrebné k identifikácii kupujúceho a prípadnú komunikáciu.)

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii aj nasledujúce údaje: názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. (Tieto údaje umožňujú urobiť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad prípadne identifikovať platbu kupujúceho zrealizovanú bankovým prevodom.)

Predávajúci chráni súkromné dáta kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácii o sebe a svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Ochrana osobných údajov - Naša spoločnosť sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Pri registrácií má zákazník možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa predajne.

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ostatné dojednania

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí.

Späť